නොවිධිමත් අධ්‍යාපන අංශය

මිනුවන්ගොඩ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලයේ නොවිධිමත් අධ්‍යාපන අංශය මගින් 2022 වර්ෂය තුළ ආරම්භ කර පවත්වා ගෙන යන සාක්ෂර පාඨමාලා සහ ආදායම් උත්පාදන පාඨමාලා තොරතුරු නොවිධිමත් අධ්‍යාපන පිටුවට ප්‍රවේශ වීමෙන් ලබා ගන්න.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Previous Article
Next Article

Leave a Reply

Your email address will not be published.