මිනුවන්ගොඩ කොට්ඨාසය

කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

එන්.ඒ.විජිතා සෝමසිරි මිය
ශ්‍රී.ලං.අ.ප.සේ. 1
070 2569505

පාසල් තොරතුරු

ජාතික විභාග ප්‍රතිඵල

අධ්‍යයන කාර් ය මණ්ඩලය

අංකයනමවිෂයදුරකතන අංකයපෞද්ගලික ලිපිනය
1T.D. හෙට්ටිආරච්චිප්‍රාථමික077-7521721නො.524, ගොයිගම, උඩුගම්පළ.
2ලලිතා පද්මිණී මියඉංග්‍රීසි071-8405223212, බටපොත, මාදෙල්ගමුව, ගම්පහ
3A.W. ප්‍රියදර් ශනී මියඉතිහාසය
4H.A.K මදුපානී මිය.ඉංග්‍රිසි072 -7100622නො. 63 සී, වල්පිටමුල්ල, දෙවලපොළ.
5M.S.N. පාලිකා මියසෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය071-2871586නො. 30 ඒ, විගොඩ, බෙම්මුල්ල.
6W. A ශ්‍රියානි වික්‍රමසිංහ මියප්‍රාථමික071 – 8172666නො. 93/1, වල්පිලමුල්ල, දෙවලපොළ.
7A.M.N.K අබේසිංහ මයාගණිතය071 – 4467605නො. 87/39, ගුරු ගම්මානය, නයිවල, එස්සැල්ල
8G  පාලිත විජයරත්ත මයාවිද්‍යාව077 – 7646159රම්නා සෙවන, ගල්කන්ද, හොරම්පැල්ල.
9S.J.S කුමාර මයාව්‍යාපාර අධ්‍යනය071-8495974නො. 184, කෙහෙල්බද්දර, උඩුගම්පළ.
10J.A රෝහණ චන්ද්‍ර කුමාර මයාසංගීතය071 – 8001139නො. 30/21, ෆිනැන්ස් වත්ත, අශෝකාරාම පාර, ඒකල.
11R. M. S බණ්ඩාර මයාචිත්‍ර077 – 5441428නො. 61, අඹසෙවණ, නිල්පනාගොඩ.
12H.P. සිසිර කුමාර මයාශිෂ්‍ය උපදේශනය071 – 9200435නො. 204/D, පතහහේන, මැටිකොටුමුල්ල.
13R.K.P.V.S.අල්පොන්සු මයාකතෝලික ධර් මය077 – 3837689නො. 200/ B, මදුරුවිට‍, කොටුගොඩ

පාසල් තොරතුරු

අ/අපාසල් සංගණන අංකයපාසලේ නමක්‍රියාත්මක ශ්‍රේණියක්‍රියාත්මක ශ්‍රේණි පරාසයමාධ්‍යයලිපිනයදුරකථන අංකයවිදුහල්පතිගේ දුරකථන අංකයවිද්‍යුත් ලිපිනය
101502මිනු/සෙනරත් පරණවිතාණ ම.ම.වි1AB6-13 ශ්‍රේණිසිංහල, ඉංග්‍රීසිඋඩුගම්පොළ.332223679714417525udu.senarathparanawithana@gmail.com
201478මිනු/ නාලන්දා පිරිමි ම.ම.වි.1AB1-13 ශ්‍රේණිසිංහල, ඉංග්‍රීසිමිනුවන්ගොඩ1122952881912ncc@gmail.com
301501මිනු/ජනාධිපති ම. වි.1AB6-13 ශ්‍රේණිසිංහල, ඉංග්‍රීසිමිනුවන්ගොඩ112295397718202126minupresidentsc@gmail.com
401503මිනු/කොටුගොඩ ශ්‍රී රාහුල ම. වි.1C6-13 ශ්‍රේණිසිංහල, ඉංග්‍රීසිකොටුගොඩ.112299607722865999rahulamv.kotugoda@gmail.com
501508මිනු/ බුරුල්ලපිටිය ම.වි.1C6-13 ශ්‍රේණිසිංහල පමණක්මිනුවන්ගොඩ112298051771063299minuburullapitiyamv@gmail.com
601482මිනු/ හොරම්පැල්ල ම.වි.1C6-13 ශ්‍රේණිසිංහල පමණක්හොරම්පැල්ල.112283070710127165mvseelawimala@gmail.com
701507මිනු/ තම්මිට ම. වි1C1-13 ශ්‍රේණිසිංහල පමණක්මාකෙවිට.332239743thammitamv.data@gmail.com
801504මිනු/දෙවලපොල ආනන්ද ම.වි1AB6-13 ශ්‍රේණිසිංහල පමණක්දෙවලපොල.112283914714493394dewalapolaanandamv@gmail.com
901515මිනු/මාරපොල ම.වි1C6-13 ශ්‍රේණිසිංහල, ඉංග්‍රීසිවේයන්ගොඩ.332291444718176266mvmarapola@gmail.com
1001479මිනු/ නාලන්දා බාලිකා ම. වි1AB1-13 ශ්‍රේණිසිංහල පමණක්මිනුවන්ගොඩ112295939minunalandagirls@gmail.com
1101505මිනු/ විගොඩ ම.වි1C1-13 ශ්‍රේණිසිංහල පමණක්විගොඩ, බෙම්මුල්ල.332287266714982713minuvigodamv@gmail.com
1201585මිනු/ අල්අමාන් මුස්ලිම් ම.වි1C1-13 ශ්‍රේණිදෙමළ පමණක්ගල්ලාළුව, මිනුවන්ගොඩ.112298598777565074alamanmmv011@gmail.com
1301485මිනු/පොල්වත්ත ම.විType 21-11 ශ්‍රේණිසිංහල පමණක්මිනුවන්ගොඩ112298243718176148minu.rathanasaramv@gmail.com
1401483මිනු/යටියන ම.වි.Type 21-11 ශ්‍රේණිසිංහල පමණක්යටියන, මිනුවන්ගොඩ.112299170717265363yatiyanamahavidyalaya@gmail.com
1501480මිනු/ නිල්පනාගොඩ ම.වි.Type 21-11 ශ්‍රේණිසිංහල පමණක්නිල්පනාගොඩ, වෑගොව්ව, මිනුවන්ගොඩ.112280980770477547nilpanagodam@gmail.com
1601509මිනු/ කොරස රණසිංහ ම.වි Type 21-11 ශ්‍රේණිසිංහල පමණක්උඩුගම්පොළ.332246188705173388koraseranasinghemvj@gmail.com
1701506මිනු/දෙරණාගොඩ ම.විType 21-11 ශ්‍රේණිසිංහල පමණක්දොරණගොඩ, උඩුගම්පොළ.719226992minudoranagodamv@gmail.com
1801481මිනු/මාබොදල ම.විType 21-11 ශ්‍රේණිසිංහල පමණක්මාබොදල.332246670776217956mabodalammv@gmail.com
1901490මිනු/වෑගොව්ව ක.වි.Type 21-11 ශ්‍රේණිසිංහල පමණක්වෑගොව්ව112299162783250024minwegowwajs@gmail.com
2001487මිනු/යටියන රෝ.ක.ක.වි.Type 21-11 ශ්‍රේණිසිංහල පමණක්මිනුවන්ගොඩ.112299175myatiyanarckv@gmail.com
2101510මිනු/කලවාන සේනානායක ක.විType 21-11 ශ්‍රේණිසිංහල පමණක්මිනුවන්ගොඩ.112296316778192869kwsenanayaka@gmail.com
2201613මිනු/රෙජි රණතුංග විද්‍යා විද්‍යලය.Type 26-11 ශ්‍රේණිසිංහල පමණක්මිනුවන්ගොඩ.714427539rrsc.minuwangoda@gmail.com
2320211මිනු/ විදියවත්ත සෙනරත් ක.වි.Type 21-11 ශ්‍රේණිසිංහල පමණක්වීදියවත්ත, උඩුගම්පොළ.112298962wsenarathmjv@gmail.com
2401520මිනු/නැදගමුව ක.වි.Type 21-11 ශ්‍රේණිසිංහල පමණක්කොටුගොඩ.332239562714496917minu.nedagamuwakv@gmail.com
2501517මිනු/ අස්ගිරිය සුදර්ශන ක.විType 21-11 ශ්‍රේණිසිංහල පමණක්ගම්පහ.332235399777432766asgiriyasudarshana@gmail.com
2601518මිනු/අස්ගිරිය මිශු ක.වි.Type 21-11 ශ්‍රේණිසිංහල පමණක්කොටුගොඩ.718384720asgiriyawest123@gmail.com
2701514මිනු/ බලබෝව ක.විType 21-11 ශ්‍රේණිසිංහල පමණක්බලබෝව, දෙවලපොල.776232569minubalabowakv@gmail.com
2801513මිනු/පෙතියගොඩ බෞ.ක.විType 21-11 ශ්‍රේණිසිංහල පමණක්පෙතියාගොඩ, ගම්පහ.332223693713491356 
2901530මිනු/පෙතියගොඩ මේ.ක.වි.Type 21-11 ශ්‍රේණිසිංහල පමණක්පෙතියාගොඩ, ගම්පහ.332235150718659346pethiyagodamethadist@gmail.com
3001516මිනු/දොරණගොඩ රතන ජෝති ක.විType 21-11 ශ්‍රේණිසිංහල පමණක්උඩුගම්පොළ.332221470718389386doranagodasrv@gmail.com
3101492මිනු/කමරගොඩ රෝ.ක.වි.Type 21-11 ශ්‍රේණිසිංහල පමණක්කමරගොඩ, දෙවලපොල112281633779874912KamaragodaRCJS@gmail.com
3201491මිනු/විතානමුල්ල ක.විType 21-11 ශ්‍රේණිසිංහල පමණක්දිවුලපිටිය.332294115712335042vithanamulla1@gmail.com
3301484මිනු/කෝපිවත්ත ක.විType 21-11 ශ්‍රේණිසිංහල පමණක්මිනුවන්ගොඩ.112283573705173368minukoopiwaththa@gmail.com
3401498මිනු/කලහුගොඩ මඩවල ඒ.ක.විType 21-11 ශ්‍රේණිසිංහල පමණක්කලහුගොඩ, මිනුවන්ගොඩ.718350678kalahugoda.mcjc@gmail.com
3501521මිනු/සියඹලාපිටිය ප්‍රා.විType 31-5 ශ්‍රේණිසිංහල පමණක්මාකෙවිට.112280790711073685siyambalapitiya.p.school@gmail.com
3601524මිනු/මාදෙල්ගමුව ප්‍රා.විType 31-5 ශ්‍රේණිසිංහල පමණක්මාදෙල්ගමුව, ගම්පහ.332239214710981529memadelgamuwa@gmail.com
3701497මිනු/ඕපාත ශ්‍රී ගුණානන්ද ප්‍රා.විType 31-5 ශ්‍රේණිසිංහල පමණක්ඕපාත, කොටුගොඩ.112283272776331003opathagunananda.ps@gmail.com
3801533මිනු/යාගොඩමුල්ල ප්‍රා.වි Type 31-5 ශ්‍රේණිසිංහල පමණක්යාගොඩමුල්ල, කොටුගොඩ.112283902718088695yagodamullapri@gmail.com
3901499මිනු/ගල්ලොලුව රෝ.ප්‍රා.විType 31-5 ශ්‍රේණිසිංහල පමණක්මිනුවන්ගොඩ.112283460777940439minugalloluwarcpv@gmail.com
4001534මිනු/උඩුගම්පොළ රෝ.ප්‍රා.විType 31-5 ශ්‍රේණිසිංහල පමණක්උඩුගම්පොළ.767458978udugampalarcps@gmail.com
4101528මිනු/උඩුගම්පොළ ප්‍රා.විType 31-5 ශ්‍රේණිසිංහල පමණක්උඩුගම්පොළ.332232207udugampolaprschool@gmail.com
4201511මිනු/වෑලිය ශ්‍රී සුගතපාල.ප්‍රා.වි Type 31-5 ශ්‍රේණිසිංහල පමණක්මිනුවන්ගොඩ.112298330710979154minuweliyakv@gmail.com
4301519මිනු/උග්ගල්බඩ ප්‍රා.වි.Type 31-5 ශ්‍රේණිසිංහල පමණක්ගම්පහ.337914449712119198uggalbodaps1927@gmail.com
4401488මිනු/වටිනපහ බෞ.ප්‍රා.වි.Type 31-5 ශ්‍රේණිසිංහල පමණක්වටිනපහ.112283040776763275watinapahabpv@gmail.com
4501535මිනු/අස්ගිරි වල්පොල ප්‍රා.විType 31-5 ශ්‍රේණිසිංහල පමණක්අස්ගිරි වල්පොල, උඩුගම්පොළ.718350039minuasgiri.walpola@gmail.com
4601496මිනු/ආරංගාව ශ්‍රී ධම්මාරාම ප්‍රා.වි Type 31-5 ශ්‍රේණිසිංහල පමණක්හොරම්පැල්ල.112298280711663664arangawarilan@gmail.com
4701500මිනු/වටිනපහ රෝ.ප්‍රා. විType 31-5 ශ්‍රේණිසිංහල පමණක්වටිනපහ.779616986watinapaharcpschool@gmail.com
4801495මිනු/හොරම්පැල්ල ප්‍රා.වි Type 31-5 ශ්‍රේණිසිංහල පමණක්හොරම්පැල්ල, මිනුවන්ගොඩ.112299734710979622Horampella@gmail.com
4901526මිනු/ගණිහිමුල්ල ප්‍රා.විType 31-5 ශ්‍රේණිසිංහල පමණක්ගණිහිමුල්ල, දෙවලපොළ.112283745778126005Ganihimullaprimary@gmail.com
5001607මිනු/රෙඡී රණතුංග ප්‍රා.විType 31-5 ශ්‍රේණිසිංහල පමණක්මිනුවන්ගොඩ.112297200719501767rrcminuwangoda10@gmail.com
5101611මිනු/ කොටුගොඩ ප්‍රා.විType 31-5 ශ්‍රේණිසිංහල පමණක්කොටුගොඩ.112299110719786281rahulaprimary2016@gmail.com
5201486මිනු/යටගම ප්‍රා.වි Type 31-5 ශ්‍රේණිසිංහල පමණක්යටගම, එස්සැල්ල332246710789978986yatagamaprimaryschool@gmail.com
5301527මිනු/ ගොයිගම නාගාරාම.ප්‍රා.විType 31-5 ශ්‍රේණිසිංහල පමණක්ගොයිගම, උඩුගම්පොළ.332226726716154046govigamanagaramaps@gmail.com
5401614මිනු/මාරපොල ප්‍රා.විType 31-5 ශ්‍රේණිසිංහල පමණක්වල්පිටමුල්ල, දෙවලපොළ.332246768714600690marapolaprimary@gmail.com

ප්‍රතිඵල ලේඛන බාගත කිරීමට

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter