ණය හා ගිණුම් අංශය

ගණකාධිකාරී


ඒ.ඒ.එන්.අමරසිංහ මිය

(ශ්‍රී.ලං.ග.සේ. II)

අංශයේ e mail ලිපිනය accomin@edudept.wp.gov.lk

අංශයේ දුරකතන අංකය 112295161

සරප් අංශයේ කටයුතු

පළාත් මුදල් පොත

මු 03 – සදමාලි ඉඩමේගෙදර මිය

මධ්‍යම මුදල් පොත

වවුචර් පරීක්ෂාව

විගණන විමසුම් හා හානි හා පාඩු

ගබඩාව

මු 07 – කණිෂ්කා මාරසිංහ මිය
මු 08 – කල්පනී මණ්ඩාවල මිය

වැය ලෙජර් කටයුතු

කාර්යාල වැටුප්

මු 09 – කේ එස් සංජීවනි මිය

වැන්දඹ අනත්දරු අය වීම් කටයුතු

වැන්දඹ අනත්දරු අය වීම් කටයුතු

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter