වැටුප් අංශය


ගණකාධිකාරී
ඒ.ඒ.එන්.අමරසිංහ මිය
(ශ්‍රී.ලං.ග.සේ. II)
අංශයේ e mail ලිපිනය accomin@edudept.wp.gov.lk
අංශයේ දුරකතන අංකය 112295161

ඉටු කරන කාර්යයන්

  • කලාපයේ සියළුම පාසල්හි සේවය කරන විදුහල්පති, ගුරු හා අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලයේ නිලධාරීන්ට වැටුප් ගෙවීම.
  • එම නිලධාරීන්ගේ හිග වැටුප් සකස් කිරීම හා ගෙවීම.
  • විශ්‍රාම යන නිලධාරීන්ගේ අවසන් මස වැටුප නිදහස් කිරීම හා නො ඉල්ලුම් සහතික සකස් කර පෞද්ගලික ලිපි ගොනුවට යොමු කිරීම.
  • මාසික හා වාර්ෂික වැටුප් විස්තර ලබා දීම.
  • අවසන් මස වැටුප් විස්තර හා ගෙවූ වැටුප් විස්තර අදාල කාර්යාල වලට ලබා දීම.
  • වැන්දඹු අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුප් අරමුදලට අය කරන ලද දායක මුදල් විස්තර වාර්තා සකස් කිරීම.

කාර්යමණ්ඩලය

 නිලධාරියාගේ නමජායාරූපයතනතුරඉටු කරන සේවාවන්දුරකථන අංකය
1W.A.T.C.වීරසිංහ මිය කළමනාකරණ සහකාරමුදල් සහකාර II0715543005
2T.P.C.S.තෙන්නකෝන් මිය කළමනාකරණ සහකාරඒකක ප්‍රධාන I0712289039
3A.K.T.නදීකා අබයසිංහ මිය කළමනාකරණ සහකාරඒකක ප්‍රධාන II0714496873
4K.A.R.W.විජයන්ති අතාවුද මිය කළමනාකරණ සහකාරවැ/010712899174
5M.S.සුරංගි මිය සංවර්ධන නිලධාරීවැ/020712766437
6H.P.N.K.මංගලිකා මිය සංවර්ධන නිලධාරීවැ/030773654307
7R.D.M. රණවීර මිය කළමනාකරණ සහකාරවැ/040702687654
8A.M.M.S. අධිකාරි කළමනාකරණ සහකාරවැ/050786140297
9J.L.I.සමරනායක මිය කළමනාකරණ සහකාරවැ/060702948226
10K.S.U.පෙරේරා මිය කළමනාකරණ සහකාරවැ/070760855223
11L.N.පෙරේරා මිය කළමනාකරණ සහකාරවැ/080773661632
12H.W.R. චතුරාණි මිය සංවර්ධන නිලධාරීවැ/090772468337
13R.K.S.වික්‍රමරත්න මිය සංවර්ධන නිලධාරීවැ/100710980908
14I.D.R.කහදවල මිය සංවර්ධන නිලධාරීවැ/110702948224
15K.A.O.පෙරේරා පාසල් කාර්ය සහායක 0711381902
Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter