2024 නව වසර රාජකාරි ආරම්භය

2024.01.01 නව වර් ෂයේ රාජකාරි ඇරඹීමේ නිල උත්සවය, ධජ එසවීම, ප්‍රතිඥා දීම, ආගමික වතාවත් සහ සංග්‍රහ සිදු කළ අවස්ථා

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Previous Article
Next Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *