බස්නාහිර පළාත් කාර් ය සාධන තරගාවලිය 2022/23 රන් සම්මානය මිනුවන්ගොඩ කලාප අධ්‍යාපන කාර් යාලය හිමි කරගත් අවස්ථාව

බස්නාහිර පළාත් කාර් ය සාධන තරගාවලිය කලාප මට්ටමින් රන් සම්මානය මිනුවන්ගොඩ කලාප අධ්‍යාපන කාර් යාලය වෙත බස්නාහිර පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාර එයාර් මාෂල් රොෂාන් ගුණතිලක මැතිතුමන් විසින් ප්‍රදානය කළ වගයි.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Previous Article
Next Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *