මිනුවන්ගොඩ අධ්‍යාපන කලාපයේ පාසල්වල ගොඩනැගිලි අලුත්වැඩියා කිරීම් සම්බන්ධව කොට්ඨාස මට්ටමින් විදුහල්පති රැස්වීම් 3 ක් 2023.06.15 දේශපාලන නායකත්වයේ සහභාගීත්වයෙන් කලාප අධ්‍යාපන කාර් යාලයේදී පැවැත්විණි.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Previous Article
Next Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *