කොට්ඨාස ක්‍රීඩා තරගාවලිය

මිනුවන්ගොඩ කලාපයට අයත් කොට්ඨාසවල කොට්ඨාස ක්‍රීඩා තරග 2023.06.14,15,16 සහ 19 යන දිනවලදි අති උත්කර්ෂවත් ලෙස පැවැත්විණ.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Previous Article
Next Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *