බස්නාහිර පළාත් ප්‍රධාන ලේකම්තුමන් සහ අධ්‍යාපන ලේකම්තුමන් මිනුවන්ගොඩ අධ්‍යාපන කලාපයේ මීරිගම ශාඛාව සහ මිරිගම කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර් යාලයේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවකට එක් වූ අවස්ථාව

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Previous Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *