ඵලදායිතා නිරීක්ෂණ චාරිකාව

2021 වර් ෂයේ ඵලදායිතා සම්මානයෙන් පිදුම්ලත් මිනුවන්ගොඩ කලාප අධ්‍යාපන කාර් යාලයීය පරිශ්‍රය නැරඹීම සඳහා 2022.12.01 දින කැලණිය කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂතුමිය ප්‍රමුඛ කාර් ය මණ්ඩලය සපැමිණි නිරීක්ෂණ චාරිකාවේ සුවිශේෂී අවස්ථා

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Previous Article
Next Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *