සැලසුම් අංශය

  කාර්යාලීය දුරකථන අංකය 011 2299016
විද්‍යූත් තැපැල් ලිපිනය
min@edudept.wp.gov.lk eduplanminu@gmail.com
දැක්ම

ගුණාත්මක අධ්‍යාපනයට ධනාත්මක සැලසුමක්

නියෝජ්‍ය කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)
එම්.ටී.එස්.විජිතසේන මිය.
(ශ්‍රී ලං.අ.ප.සේ.1)
071 6877761

කාර්යය මණ්ඩලය

නිලධාරියාගේ නම ඡායාරූපය තනතුර ඉටුකරන සේවාවන් /සම්බන්ධීකරණ ක්ෂේත්‍රය දුරකථන අංකය
ඩී.එම්.අයි. ජයලත් කලමනාකරණ සේවා නිලධාරී පාසල් ව්‍යුහ කටයුතු,13 වසරක අධ්‍යාපනය,අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩල සම්බන්ධ, දත්ත පාදකය, නව චක්‍රෙල්ඛය අනුව පාසල් අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩල නිර්ණයට අදාල කටයුතු, ගුරු තුලනය සම්බන්ධ කටයුතු, විගණනය සඳහා තොරතුරු, සිසු/ ගුරු/ විදුහල්පති/ නිලධාරී විදේශ ශිෂ්‍යත්ව සම්බන්ධ කටයුතු, විදුහල්පති/ මාණ්ඩලික නිලධාරී පුහුණු වැඩසටහන් සඳහා තොරතුරු රැස්කිරීම, පෞද්ගලික පාසල් තොරතුරු, මාණ්ඩලික රැස්වීම/සැලසුම් කමිටු රැස්වීම සංවිධානය කිරීම හා වාර්තාකරණය, පාසල් නාම පුවරු‍ සමරු ‍ඵලක‍ අනුමත කරවාගැනීම, NCFSLM සම්බන්ධ කටයුතු, SESIP සම්බන්ධ කටයුතු.
එච්.ඩී.එල්.කේ. ජයවර්ධන සංවර්ධන නිලධාරී කලාපඅධ්‍යාපන කාර්යාලීය වාර්ෂික  ක්‍රියාත්මක සැලැස්ම -පුනරාවර්තනDSIS නව පාසල් 1000 වැඩසටහනපාසල් වලට ගුණාත්මක යෙදවුම් මුදල් ලබාදීමවිදුහල්පති ස්ථාන මාරුGEMP/SBLIGපළාත් පාසල් සංවර්ධන වැඩසටහන   0710981505
ඩී.ආර්.අයි. දිසානායක තොරතුරු තාක්‍ෂණ සහකාර පාසල් සංගණනය, තොරතුරු සැකසීම, විවිධ පාර්ශවයන් වෙත ලබාදීමඅධ්‍යාපන පාරිපාලන සේවයේ නිලධාරී, විදුහල්පති , වැඩබලන විදුහල්පති, ගුරුඋපදේශක තොරතුරුසේවක මණ්ඩල කාර්තු වාර්තාව     0710981507
එච්.ටී.ජී. මධුරංග කලමනාකරණ සේවා නිලධාරී වාර්ෂික අයවැය ඇස්තමේන්තුබස්නාහිර පළාත් සභා ක්‍රියාත්මක සැලැස්ම (ප්‍රාග්ධන) / ප්‍රගතියපාසල් ලී බඩු උපකරණ හා ගොඩනැඟිලි අවශ්‍යතා තොරතුරු 0777777917
අයි.එස්. මල්ලවආරච්චි

සංවර්ධන නිලධාරීලෝක බැංකු ආධාර යටතේ සිදුකරන ව්‍යාපෘති සම්බන්ධ කටයුතු, SBLIG/ SBTD සහ පුනරාවර්තන ව්‍යාපෘති සම්බන්ධ කටයුතු, පාසල් සිවුමස් වාර්තා එක්රැස් කිරීම, නව පළාත් සභා පාසල් 22 සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියට අදාල කටයුතු, අධ්‍යාපනික තොරතුරු ඇතුලත් විවිධ ප්‍රකාශන පලකිරීමට අදාල විවිධ කටයුතු, අධ්‍යාපන පර්යේෂණ මාසික විදුහල්පති රැස්වීමට අදාල වාර්තාව සැකසීම.0713036596
ඒ.එම්.පී.එන්.වී. ඩයස් පාසල් වාර්ෂික/පස් අවුරුදු සැලසුම්අධ්‍යාපන සංවර්ධන කමිටු, උපදේශක කාරක සභා, සභා න්‍යාය පත්‍ර, පාසල් සිව්මස් වාර්තාමහින්දෝදය විද්‍යාගාර තොරතුරුවිභාග ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණයමාසික විදුහල්පති රැස්වීම 0771850685
Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter