සැලසුම් අංශය

  කාර්යාලීය දුරකථන අංකය 011 2299016
විද්‍යූත් තැපැල් ලිපිනය min@edudept.wp.gov.lk eduplanminu@gmail.com
දැක්ම

ගුණාත්මක අධ්‍යාපනයට ධනාත්මක සැලසුමක්

මෙහෙවර

නියෝජ්‍ය කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)
එම්.ටී.එස්.විජිතසේන මිය.
(ශ්‍රී ලං.අ.ප.සේ.1)
071 6877761
බාගත කිරීම්

https://minuedu.lk/wp-content/uploads/2021/11/විදුහල්පති-ස්ථාන-මාරු-ඉල්ලුම්-පත්_රය.docx

https://minuedu.lk/wp-content/uploads/2021/11/සමාන්තර-පන්ති-වැඩි-කිරීම.docx

කාර්‍ය මණ්ඩලය

නිලධාරියාගේ නම ඡායාරූපය තනතුර ඉටුකරන සේවාවන් /සම්බන්ධීකරණ ක්ෂේත්‍රය දුරකථන අංකය
එස්.ඒ.එන්. අනුජයන්ති කලමනාකරණ සේවා නිලධාරී ගුරු තුලනය/නිර්ණයවිෂයයන්අනුව,පාසල් අනුව හා මාධ්‍යය අනුව ගුරු තොරතුරු හා ශිෂ්‍ය තොරතුරු රැස්කිරීම හා යාවත්කාලීන කිරීම,පාසල් ව්‍යුහ කටයුතුපෞද්ගලික පාසල් පිළිබඳ කටයුතුවිගණනය සඳහා තොරතුරුවිදුහල්පති පුහුණු වැඩසටහන්පාසල් ගොඩනැගිලි කඩා ඉවත්කිරිම් අයදුම්පත්ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව 200 ට අඩු පාසල් 13 වසරක අධ්‍යාපනයකාර්යාලයේ මාණ්ඩලික රැස්වීම සැලසුම් කමිටු රැස්වීමගුරු කාර්තු වාර්තාපාසල් නාම පුවරු‍ සමරු ‍ඵලක‍ අනුමත කරවාගැනීමකාර්ය මණ්ඩල තොරතුරු 0772696261
එච්.ඩී.එල්.කේ. ජයවර්ධන සංවර්ධන නිලධාරී කලාපඅධ්‍යාපන කාර්යාලීය වාර්ෂික  ක්‍රියාත්මක සැලැස්ම -පුනරාවර්තනDSIS නව පාසල් 1000 වැඩසටහනපාසල් වලට ගුණාත්මක යෙදවුම් මුදල් ලබාදීමවිදුහල්පති ස්ථාන මාරුGEMP/SBLIGපළාත් පාසල් සංවර්ධන වැඩසටහන   0710981505
ඩී.ආර්.අයි. දිසානායක තොරතුරු තාක්‍ෂණ සහකාර පාසල් සංගණනය, තොරතුරු සැකසීම, විවිධ පාර්ශවයන් වෙත ලබාදීමඅධ්‍යාපන පාරිපාලන සේවයේ නිලධාරී, විදුහල්පති , වැඩබලන විදුහල්පති, ගුරුඋපදේශක තොරතුරුසේවක මණ්ඩල කාර්තු වාර්තාව     0710981507
එච්.ටී.ජී. මධුරංග කලමනාකරණ සේවා නිලධාරී වාර්ෂික අයවැය ඇස්තමේන්තුබස්නාහිර පළාත් සභා ක්‍රියාත්මක සැලැස්ම (ප්‍රාග්ධන) / ප්‍රගතියපාසල් ලී බඩු උපකරණ හා ගොඩනැඟිලි අවශ්‍යතා තොරතුරු 0777777917
ඒ.එම්.පී.එන්.වී. ඩයස් පාසල් වාර්ෂික/පස් අවුරුදු සැලසුම්අධ්‍යාපන සංවර්ධන කමිටු, උපදේශක කාරක සභා, සභා න්‍යාය පත්‍ර, පාසල් සිව්මස් වාර්තාමහින්දෝදය විද්‍යාගාර තොරතුරුවිභාග ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණයමාසික විදුහල්පති රැස්වීම 0771850685

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter