සාමාන්‍ය පාලන අංශය

නියෝජ්‍ය කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (පාලන)

කේ.එල්.ඒ.එස්. කඹුරුගමුව මයා (ශ්‍රී.ලං.අ.ප.සේ. II) 0710443079

පරිපාලන නිලධාරී

D.S.D.P.N. සෙනවිරත්න මිය

දැක්ම

ප්‍රතිභාන්විත යුග මෙහෙවරක් උදෙසා සඵලදායී සේවාවක් අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රය තුළ ඇති කිරීම.

මෙහෙවර

මිනුවන්ගොඩ අධ්‍යාපන කලාපයේ සියලුම පාසල් වල අධ්‍යාපන හා අධ්‍යයන කාර්යමණ්ඩල සේවාලාභීන්ගේ දෛනික සේවා අවශ්‍යතා මනාව ඉටු කරමින් අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ නවතාවයක් ඇති කිරීමට ඇපකැප වී ක්‍රියා කිරීම.

දුරකථන අංකය – 011-2297995

email ලිපිනය – admigen2017@gmail.com

කාර්ය මණ්ඩලය

sp1

sp2

sp3

sp4

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter