සංවර්ධන අංශය – අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය

minudevelop@gmail.com

නියෝජ්‍ය කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (අධ්‍යාපන සංවර්ධන)

ඩබ්.ඒ.පි.කේ.වනිගසිංහ මයා (ශ්‍රී ලං.අ.ප.සේ.11)

දු . ක – 070-3555944

keerthiwanigasinghe@gmail.com

දැක්ම

බස්නාහිර පළාත් අධ්‍යාපන සංවර්ධනයේ ප්‍රමුඛ හවුල්කරු

මෙහෙවර

අතීත උරුමයන් සුරකින, කාලීන අභියෝගවලට මුහුණ දිය හැකි දැනුමෙන් හා සංවේදී බවෙන් පිරිපුන් නිර්මාණශීලි දරු පිරිසක් බිහි කරනු වස් කලාපීය අධ්‍යයන හා අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලය ඵලදායීව, සමෝධානිතව ක්‍රියාත්මක කරවීම තුළින් උච්චතම අධ්‍යාපනික සංවර්ධනය ඵල ලබා ගැනීම

විෂය අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය.


නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (නොවිධිමත් අධ්‍යාපන)
ඒ.එම්.එච්.අබේකෝන් මිය.
(ශ්‍රී ලං.අ.ප.සේ. 1)
077 8051129


නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
(තොරතුරු තාක්ෂණ)
එන්.ඒ.විජිතා සෝමසිරි මිය.
(ශ්‍රී ලං.අ.ප.සේ.1)
070 2569505

නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
(ගණිතය)
කේ.ඒ.එල්.ඩී.කරුණානායක මිය.
(ශ්‍රී ලං.අ.ප.සේ.1)
071 8672838

සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
(විද්‍යාව)
ආර්.එම්.යූ.ඒ. විමලාවර්ධන මෙය. (ශ්‍රී.ලං.අ.ප.සේ.111)
071 4467830

සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
(සෞන්දර්ය)
එම්.ඒ.කේ.පී.මල්ලවආරච්චි මිය.
(ශ්‍රී ලං.අ.ප.සේ.111)
077 4041435

සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
(තාක්ෂණ )
එම්.කේ.ඩී.ඒ.තරංගනී මිය.
(ශ්‍රී ලං.අ.ප.සේ.111)
071 8404563

සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
(ප්‍රාථමික)
එන්.එම්.පී.කේ.රන්දෙණිය මිය.
(ශ්‍රී ලං.අ.ප.සේ.111)
077 0698593

සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
(ආගම හා සාරධර්ම)
ජී.එන්.එච්. ගවරතැන්න මයා.
(ශ්‍රී ලං.අ.ප.සේ.111)
071 371714

සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
(සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය)
එස්.එම්.යූ.එන්.සුබසිංහ මයා.
(ශ්‍රී ලං.අ.ප.සේ.111)
071 6554841

සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
(ඉංග්‍රීසි)
ඒ.ආර්.නාමරත්න මෙය.
(ශ්‍රී ලං.අ.ප.සේ.111)
071 8411326

සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
(සිංහල)
ජී.එන්.ඩබ්.එම්.සී.සමන්කුමාරි මිය.
(ශ්‍රී ලං.අ.ප.සේ.111)
077 3498799

සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
(විශේෂ අධ්‍යාපන)
ආර්.එම්.යූ.ඒ. විමලාවර්ධන මෙය. (ශ්‍රී.ලං.අ.ප.සේ.111)
071 4467830

සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
(දෙමළ මාධ්‍ය)(වැ/බ)
ඒ.ඒ.එම්.රිස්වි මයා.
077 785065

කලාපීය ක්‍රීඩා සම්බන්ධීකාරක
ඩී.පී. එස්. සූරියආරච්චි මයා.
071 8345257

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter