විශිෂ්ට ව්‍යවහාර

  • විශ්‍රාම ගැන්වීමේ ක්‍රියාවලිය කඩිනම් කිරීමේ වැඩසටහන
  • ගුරු ආයතන ශාඛාවක් මීරිගම කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලයේ ස්ථාපිත කිරීම
  • ඵලදායිතා පාසල් තරගාවලිය
  • සියලු ගෙවීම් කටයුතු Slip ක්‍රමය මඟින් සිදු කිරීම
  • සැවොම පෙරට සාක්ෂරතා ව්‍යාපෘතිය
  • චතුර්විධ භාෂා කුසලතා සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය (6-9 ශ්‍රේණි සඳහා)
  • ලැබූ අවම මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන ඔස්සේ අඩක් ඉදි කරන ලද ගොඩනැගිල්ලක් අංග සම්පූර්ණ සම්පත් සහිත කලාපීය විශේෂ අධ්‍යාපන සම්පත් මධ්‍යස්ථානය බවට මාස තුනක කෙටි කාලයක් තුළදී පත් කිරීම
  • විශේෂ අවශ්‍යතා දරුවන්ගේ කාර්යය බද්ධ සාක්ෂරතාවය ඉහළ නැංවීමේ අරමුණින් සබන් නිෂ්පාදනය හා ඒවා අලෙවි කිරීමෙන් ඔවුන් ආර්ථිකව ශක්තිමත් කිරීම
  • යහමඟට පිළිපන් සිඟිති සිත් සවිමත්
Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter