වැටුප් හා ගිණුම් අංශය

ගණකාධිකාරී

ඒ.ඒ.එන්.අමරසිංහ මිය

(ශ්‍රී.ලං.ග.සේ. II)

අංශයේ e mail ලිපිනය accomin@edudept.wp.gov.lk
අංශයේ දුරකතන අංකය 112295161

ආයතනික සේවා බාගත කරගන්න

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter