පාසල්වල විශිෂ්ඨ ව්‍යවහාර

මිනු/කඳන්ගමුව මහ විදුහලේ විදුහල්පතිතුමා ඇතුළු ආචාර් ය මණ්ඩලය විසින් කාලීන අවශ්‍යතාවයක් සපුරනු වස් පාසල් සිසු දරු දැරියන්‌ වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක කරන “බත් බැංකුව” වැඩසටහන

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter