පාලන අංශය

නියෝජ්‍ය කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (පාලන)

කේ.එල්.ඒ.එස්. කඹුරුගමුව මයා (ශ්‍රී.ලං.අ.ප.සේ. I)

දුරකථන අංකය – 0710443079 email ලිපිනය – admigen2017@gmail.com

පරිපාලන නිලධාරී

D.S.D.P.N. සෙනවිරත්න මිය

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter