නොවිධිමත් අධ්‍යාපන

මිනුවන්ගොඩ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලයේ නොවිධිමත් අධ්‍යාපන අංශය මගින් 2022 වර්ෂය තුළ ආරම්භ කර පවත්වා ගෙන යන සාක්ෂර පාඨමාලා සහ ආදායම් උත්පාදන පාඨමාලා

 • සාක්ෂර පාඨමාලාව

          කාර්යබද්ධ සහ මූලික සාක්ෂරතාවය ලබා දෙන මධ්‍යස්ථානය –

මිනු/යාගොඩමුල්ල ක.වි.(මිනු/ යාගොඩමුල්ල ප්‍රා.වි.අනුබද්ධව) සදුදා, බදාදා දිනවල පෙ.ව. 9 සිට 12 දක්වා පවත්වා ගෙන යනු ලැබේ.

පාඨමාලා උපදේශිකා – සුනන්දා ප්‍රියානි මිය                 දු.ක.          071-7101486

 • ආදායම් උත්පාදක වැඩසටහන්

කොට්ඨාස මට්ටමින් පහත ස්ථාන වල පැවැත්වේ.

මිනුවන්ගොඩ කොට්ඨාසය

 1. ඇඳුම් නිෂ්පාදන පාඨමාලාව

යටියන විජයමංගල පිරිවෙනදී සදුදා, සිකුරාදා දිනවල පෙ.ව. 9 සිට 12.30 දක්වා පැවැත්වේ.

පාඨමාලා උපදේශිකා – කේ.එම්. සුජිවා තිලකරත්න මෙය        දු.ක.   076-3827720

 1. විද්‍යුතය හා මෝටර් කාර්මික පාඨමාලාව

මිනු/ හොරම්පැල්ල ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ සෙනසුරාදා, ඉරිදා උදෑසන 9 සිට 12.00 දක්වා පැවැත්වේ.

පාඨමාලා උපදේශක – එච්.සී. ජයරත්න මයා                          දු.ක.   011- 5244407

 1. බතික් ඇඳුම් නිෂ්පාදනය

මිනු/ යාගොඩමුල්ල ක.වි. (මිනු/යාගොඩමුල්ල ප්‍රාථමික විද්‍යාලයට අනුබද්ධව) බදාදා (හවස) සහ සෙනසුරාදා(උදේ) දිනවල පැවැත්වේ.

පාඨමාලා උපදේශිකා – සුනන්දා ප්‍රියානි මිය                           දු.ක.           071-7101486

 1. ඇඳුම් නිෂ්පාදන පාඨමාලාව

මිනු/මාරපොල මහා විද්‍යාලයේදී සඳුදා සහ සිකුරාදා දිනවල සවස 2.00 සිට 5.00 දක්වා පැවැත්වේ.

පාඨමාලා උපදේශිකා – යමුනා පුෂ්පමංජරී අටලුගම මිය දු.ක.   077-6052818

 • සුපවේදී පාඨමාලාව

යටියන විජයමංගල පිරිවෙනේදී අගහරුවාදා සහ බ්‍රහස්පතින්දා දිනවල පෙ.ව. 9.00 – 12.00 දක්වා පැවැත්වේ.

පාඨමාලා උපදේශිකා – අජන්තා අබේසේකර මිය                   දු.ක.          077-4188376

දිවුලපිටිය කොට්ඨාසය

 1. ඇඳුම් නිෂ්පාදනය

ඉදුරාගාර සිරිපැරකුම් ප්‍රා. විද්‍යාලයේදී සඳුදා සහ අගහරුවාදා දිනවල පෙ.ව. 9 සිට 12.00 දක්වා පැවැත්වේ.

පාඨමාලා උපදෙ‍්ශිකා –     ලොහිනී සුබසිංහ මිය                    දු.ක.          077-4403456

 1. මනාලියන් හැඩගැන්වීම

මිනු/මරදගහමුල ආනන්ද ප්‍රා. විද්‍යාලයේදී සෙනසුරාදා 7.30 – 5.30 දක්වා පැවැත්වේ.

පාඨමාලා උපදේශිකා –       නිරෝෂා සමන්තිකා                     දු.ක.          077-8412638

 1. මනාලියන් හැඩගැන්වීම

මිනු/ගොඩිගමුව මහා විද්‍යාලයේ සිකුරාදා (හවස) සහ සෙනසුරාදා (උදේ) දිනවල පැවැත්වේ.

පාඨමාලා උපදේශිකා –       නිල්මිණී කෝදාගොඩ මිය            දු.ක.          077-6916063

 1. මනාලියන් හැඩගැන්වීම

මිනු/පහළ මඩම්පැල්ල ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේදී බදාදා දිනවල පෙ.ව. 7.30 සිට 5.30 දක්වා පැවැත්වේ.

පාඨමාලා උපදේශිකා –       නිරෝෂා සමන්තිකා                     දු.ක.          077-8412638

 • තිරරෙදි නිෂ්පාදනය

මිනු/ඥනෝදය මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේදී සෙනසුරාදා දිනවල පැවැත්වේ.

පාඨමාලා උපදේශිකා –       එච්.ආර්. බිසෝමැණිකේ මිය         දු.ක.          077-9535766

 • මනාලියන් හැඩ ගැන්වීම

මිනු/කඩවල රණසිංහ ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේදී බදාදා සිකුරාදා දිනවල සවස්වරුවේ පැවැත්වේ.

පාඨමාලා උපදේශිකා –       ශානිකා ද සිල්වා මිය                    දු.ක.          077-3106594

මීරිගම කොට්ඨාසය

 1. විසිතුරු අත්කම් භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය

මිනු/කල්එළිය ක.විද්‍යාලයේදී සඳුදා සහ සිකුරාදා දිනවල සවස්වරුවේ පැවැත්වේ.

පාඨමාලා උපදේශිකා –       සමීතා දමයන්ති මෙය                   දු.ක.          077-4545315

 1. විදුලි කාර්මික පාඨමාලාව

මිනු/පනාවල ශ්‍රී විජය සම්පත් මධ්‍යස්ථානයේදී සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා දිනවල උදේ වරුවේදී පැවැත්වේ.

පාඨමාලා උපදේශක –        සුනිල් පේමරත්න මයා                  දු.ක.          071-9394069

 1. උද්‍යාන අලංකරණ පාඨමාලාව

මැල්ලවගෙදර ප්‍ර‍ජා ශාලාවේදී සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා දිනවල පැවැත්වේ.

පාඨමාලා උපදේශක –        රංජිත් කලුආරච්චි මයා                 දු.ක.          071-4436510

 1. විසිතුරු පැල වගාව

මිනු/පනාවල ශ්‍රී විජය සම්පත් මධ්‍යස්ථානයේදී සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා දිනවල උදේ වරුවේ පැවැත්වේ.

පාඨමාලා උපදේශක –          විමල කීර්ති දිසානායක මයා          දු.ක.   077-6368383

සියලුම පාඨමාලා සඳහා වැඩිදුර විමසීම්              

           ව්‍යාපෘති නිලධාරී – බී.එම්.කේ. බාලසූරිය මිය     දු.ක.  077-4075611

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter