දිවුලපිටිය කොට්ඨාසය


කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂගේ නම : එස්.එම්.ආර්.පී.සෙනරත්
දුරකථන අංකය : 0714065200
email ලිපිනය : divulapitiya@edudept.wp.gov.lk

දැක්ම

ගුණාත්මක අධ්‍යාපනයක් උදෙසා කලාපීය ප්‍රමුඛ හවුල්කරු

මෙහෙවර

පාසල් පද්ධතියේ මානව හා භෞතික සම්පත්හී ගුණාත්මකභාවය තහවුරු කිරීමට කලමනාකරණ හා අධ්‍යාපන

කාර්යාලය මගින් ඉටුකෙරෙන සේවාවන් පිළිබඳ පහත තොරතුරු

 නිලධාරියාගේ නමතනතුරඉටුකරන සේවාවන් /සම්බන්ධීකරණ ක්ෂේත්‍රයදුරකථන අංකයEmail ලිපිනය
1ඒ.එම්.අයි.යූ. අතුකෝරාළසංවර්ධන නිලධාරි1.නිල ඇදුම් බෙදා දීම. 2.වාර විභාග කටයුතු 3.ගුණාත්මක යෙදවුම් 4.සංගණන කටයුතු 5.විගණන විමසුම් 6.විභාග ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණ 7.ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යා තොරතුරු 8.Email /whatsapp හරහා කාර්යාලීය කටයුතු පවත්වාගන යාම. 9.අධ්‍යාපන ආයතන අතර සම්බන්ධතාවය පවත්වාගන යාම. 10.අවශ්‍ය අවස්ථාවලදී අනෙකුත් කාර්යමණ්ඩල රාජකාරි සඳහා සහය ලබා දීම. 11.කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ විසින් පවරනු ලබන අනෙකුත් රාජකාරි.0772653688 0714334965isharaamiu@gmail.com
2ඩී.එම්.ජේ.කේ. දිසානායකපාසල් කාර්ය සහායක  1.යතුරු භාරව සිටිම. 2.කාර්යාල පරිශ්‍රය පිරිසිදු කිරීම. 3.පෙළ පොත් බෙදා දිම. 4.නිල ඇදුම් භාර ගැනිම. 5.පෙළ පොත් භාර ගැනීම. 6.ප්‍රශ්ණ පත්‍ර බෙදා දිම. 7.ඩුප්ලෝ/පොටෝ කොපි ගැසිම. 8.කලාප කාර්යාලයට යාම. 9.විදුහල්පති රැස්විම් සම්බන්ධ තොරතුරු 10.කාර්යාලයට අවශ්‍ය බඩු බාහිරාදිය රැගෙන ඒම. 11.අවශ්‍ය අවස්ථාවලදී අනෙකුත් කාර්යමණ්ඩල රාජකාරි සඳහා සහය ලබා දීම. 12.       කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ විසින් පවරනු ලබන අනෙකුත් රාජකාරි.0716633042 
3ඩබ්.පි. ගුණරත්න  කාර්යාල කාර්ය සහායක1.යතුරු භාරව සිටිම. 2.කාර්යාල පරිශ්‍රය පිරිසිදු කිරීම. 3.පෙළ පොත් බෙදා දිම. 4.නිල ඇදුම් භාර ගැනිම. 5.පෙළ පොත් භාර ගැනීම. 6.ප්‍රශ්ණ පත්‍ර බෙදා දිම. 7.ඩුප්ලෝ/පොටෝ කොපි ගැසිම. 8.කලාප කාර්යාලයට යාම. 9.විදුහල්පති රැස්විම් සම්බන්ධ තොරතුරු 10.කාර්යාලයට අවශ්‍ය බඩු බාහිරාදිය රැගෙන ඒම. 11.අවශ්‍ය අවස්ථාවලදී අනෙකුත් කාර්යමණ්ඩල රාජකාරි සඳහා සහය ලබා දීම. 12.කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ විසින් පවරනු ලබන අනෙකුත් රාජකාරි.0779711619 
4එල්.පී.එම්. ප්‍රියදර්ශනීඅභ්‍යාසලාභී උපාධිධාරී1.වැටුප් වර්ධක 2.විදුලි/දුරකතන/ජල බිල්පත් 3.ලිපි ද්‍රව්‍ය බෙදා හැරීම. 4.විදුහල්පති නිවාඩු 5.පහසුකම් හා සේවා ගාස්තු අත්සන් කරවා ගැනිම. 6.තැපැල් කටයුතු 7.දත්ත ඇතුලත් කිරිම. 8.භාණ්ඩ සමීක්ෂණ. 9.අවශ්‍ය අවස්ථාවලදී අනෙකුත් කාර්යමණ්ඩල රාජකාරි සඳහා සහය ලබා දීම. 10.කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ විසින් පවරනු ලබන අනෙකුත් රාජකාරි.0775505364 0719934110 
5එච්.ඩී.ආර්.ඩී. හඳුගලඅභ්‍යාසලාභී උපාධිධාරී1.වැටුප් වර්ධක 2.විදුලි/දුරකතන/ජල බිල්පත් 3.ලිපි ද්‍රව්‍ය බෙදා හැරීම. 4.විදුහල්පති නිවාඩු 5.පහසුකම් හා සේවා ගාස්තු අත්සන් කරවා ගැනිම. 6.තැපැල් කටයුතු 7.දත්ත ඇතුලත් කිරිම. 8.අවශ්‍ය අවස්ථාවලදී අනෙකුත් කාර්යමණ්ඩල රාජකාරි සඳහා සහය ලබා දීම0712815434 
6ආර්.ඩී.එස්. මෙන්ඩිස්අභ්‍යාසලාභී උපාධිධාරී1.වැටුප් වර්ධක 2.විදුලි/දුරකතන/ජල බිල්පත් 3.ලිපි ද්‍රව්‍ය බෙදා හැරීම. 4.විදුහල්පති නිවාඩු 5.පහසුකම් හා සේවා ගාස්තු අත්සන් කරවා ගැනිම. 6.තැපැල් කටයුතු 7.දත්ත ඇතුලත් කිරිම. 8.ගුරු උපදේශක,විදුහල්පති සහ කාර්යාලීය නිවාඩු ලේඛන පවත්වාගන යාම. 9.අවශ්‍ය අවස්ථාවලදී අනෙකුත් කාර්යමණ්ඩල රාජකාරි සඳහා සහය ලබා දීම. 10.කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ විසින් පවරනු ලබන අනෙකුත් රාජකාරි.0766955779 0767770192 

කොට්ඨාසයේ ගුරු උපදේශකවරුන් පිළිබඳ පහත තොරතුරු

 ගුරු උපදේශක නමවිෂයදුරකථන අංකයEmail ලිපිනය
1කේ.ජේ.ලියනවත්ත මියසංගීතය0711514764 
2ඩී.ජී චන්ද්‍රිකා ඥානතිලකා මැණිකේ මියනර්තනය0716877686 
3ඒ.පී.එස්.ඒ.කේ ජයවර්ධන මයාබුද්ධ ධර්මය0779787532 
4ඩබ්.එන්.වීරතුංග මයාඉංග්‍රීසි0718457990 
5ඩබ්.කේ.පී.පී මානෙල් මියඋපදේශනය0716632930 
6බී.එච්.එම්.එස් විජේසිංහ මියගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව0775470850 
7කේ.ඒ හරිස්චන්ද්‍ර මයාභූ ගෝලය හා ඉතිහාසය0776001684 
8කේ.එල්.සී.සේනාරත්න මියඉංග්‍රීසි0772052026 
9එම්.ඒ දිනේෂ් කුමාර මයාචිත්‍ර0777152596 
10ඒ.එස්.එස්.පී සමරකෝන් මියසෞඛ්‍ය හා ශාරිරීක අධ්‍යාපනය0714689733 
11කේ.ජේ.ආර් ප්‍රනාන්දු මියගණිතය0719197206 
12ජී.ඒ.පී ගාර්දිආරච්චි මියවිද්‍යාව0718685746 
13ඩබ්.ජී.සී කුමාරි හඟුරන්කෙතසිංහල0776742188 

කොට්ඨාසයේ පාසල්වල පහත තොරතුරු

 පාසලේ නමපාසල් වර්ගයපංති පරාසයදුරකථන අංකයEmail ලිපිනය
1මිනු/හුණුමුල්ල ම.වි.21-11 ශ්‍රේණි0312248718hunumullamv@gmail.com
2මිනු/කුඩගම්මන ම.වි.21-13 ශ්‍රේණි0315683612Kudagammana.m.v@gmail.com
3මිනු/කරුණාරත්න ම.වි.1C1-13 ශ්‍රේණි0332240063kbuddhistcollege@gmail.com
4මිනු/ඥානෝදය ම.ම.වි1AB6-13 ශ්‍රේණි1312246102dgnanodayammv@gmail.com
5මිනු/දොරොව්ව ම.වි.21-11 ශ්‍රේණි0333836380Dorowwamahavidyalaya@gmail.com
6මිනු/නාවාන ම.වි.1C1-13 ශ්‍රේණි0332273787nawanamv@gmail.com
7මිනු/බාදුරාගොඩ ධර්මාශෝක ම.වි.1C6-13 ශ්‍රේණි0332273551banduragodad@gmail.com
8මිනු/මැල්ලවගෙදර අනගාරික ධ.ම.වි.1C1-13 ශ්‍රේණි0332272519mellawagedaraanagarikamv@gmail.com
9මිනු/ උල්ලලපොළ ප්‍රා.වි.31-5   ශ්‍රේණි0312246237ullalapolaprimary@gmail.com
10මිනු/දියගම්පොල ප්‍රා.වි.31-5   ශ්‍රේණි0332272077Diyagampolaprimary@gmail.com
11මිනු/බලගල්ල ප්‍රා.වි.31-5   ශ්‍රේණි0312248081balagallaps@gmail.com
12මිනු/පැතිගොඩ ප්‍රා.වි.31-5   ශ්‍රේණි0703374040pethigoda@gmail.com pethigodaprimary123@gmail.com
13මිනු/කළුඅග්ගල ප්‍රා.වි.31-5   ශ්‍රේණි0315683427pskaluaggala@gmail.com
14මිනු/මැල්ලවගෙදර රෝ:ක: ප්‍රා.වි.31-5   ශ්‍රේණි0711423399geethanidamayanthi0@gmail.com
15මිනු/මානිංගමුව සිරිවර්ධන  ප්‍රා.වි.31-5   ශ්‍රේණි0777473524 
16මිනු/බඩල්ගම සරණතිස්ස ක.වි.21-11 ශ්‍රේණි0312269780bdlsrisaranathissa@gmail.com
17මිනු/හල්පෙ ඒකනායක ක.වි.  21-11 ශ්‍රේණි0710975866ekanayakakv2016@gmail.com
18මිනු/හඟවත්ත ප්‍රා.වි.31- 5   ශ්‍රේණි0333141318Hangawatta123@gmail.com
19මිනු/කිතුල්වල මු:කු: ක.වි.21-11 ශ්‍රේණි0764529275kithulwalamkkv2016@gmail.com
20මිනු/කෙහෙල්ඇල්ල ර:ප්‍රා.වි.31- 5  ශ්‍රේණි0312269831minukehelellar@gmail.com
21මිනු/පින්නකැලේවත්ත ප්‍රා.වි.31- 5  ශ්‍රේණි0764339183pinnakelewaththaps@gmail.com
22මිනු/හීරළුගෙදර ප්‍රා.වි.31- 5  ශ්‍රේණි0719203113sripalipshk@gmail.com
23මිනු/හපුගහගම සද්ධාතිස්ස සකලසූරිය ආදර්ශ ප්‍රා.වි.31- 5  ශ්‍රේණි0713316954hapugahagama@gmail.com
24මිනු/දෙල්වගුර මලියදේව ප්‍රා.වි.31- 5  ශ්‍රේණි0312269770maliyadewadel@gmail.com
25මිනු/මඩිතියවල ප්‍රා.වි.31- 5  ශ්‍රේණි0777290637Madithiyawalapv@gmail.com
26මිනු/සී.ඩබ්.ඩබ්.කන්නන්ගර ම.ම.වි1AB1-13 ශ්‍රේණි0312246219c.w.w.k.c.c@gmail.com
27මිනු/අළුතැපොල වළගම්බා ම.වි.         1C1-13 ශ්‍රේණි0112295520aluthepolawalagamba2016@gmail.com
28මිනු/ඉහළ මඩම්පැල්ල ම.වි.1C1-11 ශ්‍රේණි0312247633ihalamadampella.rmv@gmail.com
29මිනු/කටුවැල්ලේගම ම.වි.1C1-13 ශ්‍රේණි0112299096katuwellegamanmv2016@gmail.com
30මිනු/ගොඩිගමුව ම.වි.1C1-13 ශ්‍රේණි0312269704gdakaragama@gmail.com
31 මිනු/දාගොන්න ම.වි.26-11 ශ්‍රේණි0315683606mdagomv@gmail.com
32මිනු/දූනගහ රණසිංහ ම.වි.1C1-13 ශ්‍රේණි0312246091dunagaha.ranasinghe@gmail.com
33මිනු/6 වන පාවුළුපාප් ම.වි.1C1-13 ශ්‍රේණි0312240843popep.6thm.v@gmail.com
34මිනු/වේරගොඩමුල්ල ම.වි.21-11 ශ්‍රේණි0112296912weeragodamullamv2016@gmail.com
35මිනු/අකරගම ගුණදාස ක.වි.21-11 ශ්‍රේණි0776664244gunadasakv@gmail.com
36මිනු/අස්සැන්නාවත්ත ප්‍රා.වි.31-  5 ශ්‍රේණි0777967616Assannawattaprimary@gmail.com
37මිනු/ආඞිමුල්ල ප්‍රා.වි.31-  5 ශ්‍රේණි0312264006andimullaps1@gmail.com
38මිනු/ඉඳුරාගාර සිරි පැරකුම් ප්‍රා.වි.31-  5 ශ්‍රේණි0712501874Induragarasiriperakum@gmail.com
39මිනු/කඩවල රණසිංහ ප්‍රා.වි.31-  5 ශ්‍රේණි0312247207kadawalaranasinghe@gmail.com
40 මිනු/ කෙහෙල්ඇල්ල රාහුල ප්‍රා.වි.31-  5 ශ්‍රේණි0763980385Rahulaprimary2016@gmail.com
41මිනු/කෝන්ගොඩමුල්ල ශා.අ.ක.වි.21-11 ශ්‍රේණි0315683619kongodamullaschool@gmail.com
42මිනු/දාගොන්න රණසිංහ ප්‍රා.වි.31-  5 ශ්‍රේණි0315683618dagonnaprimary@gmail.com
43මිනු/දාගොන්න මෙ: ප්‍රා.වි.31-  5 ශ්‍රේණි0315683610dmethodistps@gmail.com
44මිනු/දාගොන්න රෝ:ක: ප්‍රා.වි.31-  5 ශ්‍රේණි0313124444rcpsdagonna@gmail.com
45මිනු/දාගොන්න විමලානන්ද ප්‍රා.වි.31-  5 ශ්‍රේණි0312264285dagonnawimalananda@gmail.com
46මිනු/ඥාණාවාස ම.වි.1C1-13 ශ්‍රේණි0312246896SriGnanawasaMV@gmail.com
47මිනු/ නැ/කළුවාරිප්පුව ප්‍රා.වි.31- 5  ශ්‍රේණි0767250285kaluwarippuwaeast@gmail.com
48මිනු/පල්ලියපිටිය රණසිංහ ප්‍රා.වි.31- 5   ශ්‍රේණි0315683607palliyapitiyaranasingheps@gmail.com
49මිනු/පහළ මඩම්පැල්ල ක.වි.21-11 ශ්‍රේණි0315683614PahalamadampellaKV1900@gmail.com
50මිනු/බටේපොල රෝ.ක.ප්‍රා.වි.31- 5 ශ්‍රේණි0312248156Batepolaprimary@gmail.com
51මිනු/මරඳගහමුල ආනන්ද ප්‍රා .වි.31- 5 ශ්‍රේණි0778824967anandaprimaryschool2018@gmail.com
52මිනු/හේන්පිටගෙදර ඥාණසිංහ ප්‍රා.වි.31- 5 ශ්‍රේණි0312243488samarathungap3@gmail.com
53මිනු/හොරගස්මුල්ල ප්‍රා.වි.31- 5 ශ්‍රේණි0312246516Horagasmullaps123@gmail.com
54ක්ලේටන් විද්‍යාලය 1-11 ශ්‍රේණි0312243884claytoncollege@live.com

කොට්ඨාසයේ පසුගිය ජාතික විභාග ප්‍රතිඵල

විභාගය20162017201820192020
5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය9.8%11.3%10.5%13.2%14.8%
අ.පො.ස.(සා.පෙළ)60%66.6%66.9%67.3%68.56
අ.පො.ස.(උ.පෙළ)     
කලා88%72.4%73.82%54.48% 
වාණිජ49%33.9%72.4%49.3% 
විද්‍යා13%19.2%22.8%20.37% 
තාක්ෂණය65.6%84.1%58.9%41.98% 
Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter