දැක්ම – මෙහෙවර

දැක්ම

ඓශ්චර්යවත් දේශයක් උදෙසා ගුණාත්මක අධ්‍යාපනයක්.

මෙහෙවර

පාසලේ පිහිටුවා ඇති මානව හා භෞතික සම්පත් වල ගුණාත්මකභාවය තහවුරු කිරීම සහ කළමනාකරණය සමඟ අභ්‍යන්තර හා බාහිර ඇගයීම් ක්‍රියාවලිය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා තිරසාර පැවැත්මක් සහිත උසස් මහිමාන්විත ජාතියක් ගොඩනැගීමට කැපවී සිටින හොඳ නිපුණ පුරවැසියන් බිහි කිරීම.

பணி

புகழ்பெற்ற தேசத்திற்கான தரமான கல்வி.

பார்வை

அமைக்கப்பட்ட பள்ளியின் மனித மற்றும் ப resources தீக வளங்களின் தரத்தை ஒருங்கிணைப்பதற்கும், நிர்வாகத்துடன் உள் மற்றும் வெளி மதிப்பீட்டின் செயல்முறையை வலுப்படுத்துவதற்கும் நிலையான இருப்புடன் ஒரு உயர்ந்த தேசத்தை கட்டியெழுப்ப உறுதிபூண்டுள்ள நல்ல திறமையான குடிமக்களை உருவாக்குதல்.

Vision

A Quality education for glorious nation.

Mission

To produce well competent citizens who are committed to build up a superior nation of glory with sustainable existence to consolidate the quality of human and physical resources of school set up and to strengthen the process of internal and external evaluation along with the management.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter