තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (තොරතුරු තාක්ෂණය)

එන්.ඒ.විජිතා සෝමසිරි මිය

ශ්‍රී ලං.අ.ප.සේ.(1)

දූරකථන – 0702569505

විද්‍යුත් තැපෑල – ictmin.edudept.wp@gmail.com

දැක්ම

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නිපුණතා සපිරි දරු පිරිසක්

මෙහෙවර

මිනුවන්ගොඩ අධ්‍යාපන කලාපයේ පාසල්වල සිසු දරුවන් වෙත තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නිපුණතා පරිපූර්ණව ලබා දීම  සඳහා කලාපය සතු මානව සහ භෞතික සම්පත් කාරයක්ෂමව හා ඵලදායීව කළමනාකරණය කිරීම

ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණ

අ.පො.ස.(සා.පෙළ)

අ.පො.ස.(උ.පෙළ)

පාසල් මට්ටමින් ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය

කලාපීය දෘඪාංග කමිටුව

කලාපීය වෙබ් අඩවි සංවර් ධන කමිටුව

2022 වර් ෂයේ ක්‍රියාත්මක කළ වැඩසටහන්

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter