තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (තොරතුරු තාක්ෂණය)

එන්.ඒ.විජිතා සෝමසිරි මිය

ශ්‍රී ලං.අ.ප.සේ.(1)

දූරකථන – 0702569505

විද්‍යුත් තැපෑල – ictmin.edudept.wp@gmail.com

දැක්ම

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නිපුණතා සපිරි දරු පිරිසක්

මෙහෙවර

මිනුවන්ගොඩ අධ්‍යාපන කලාපයේ පාසල්වල සිසු දරුවන් වෙත තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නිපුණතා පරිපූර්ණව ලබා දීම  සඳහා කලාපය සතු මානව සහ භෞතික සම්පත් කාරයක්ෂමව හා ඵලදායීව කළමනාකරණය කිරීම

ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණ

අ.පො.ස.(සා.පෙළ)

අ.පො.ස.(උ.පෙළ)

2022 වර්ෂයේදි ක්‍රියාත්මක කරන ලද වැඩසටහන්

Tab පරිගණක ලබා දෙන ලද පාසල් සඳහා පුහුණු වැඩසටහන්

දිනයස්ථානයසහභාගී වූ සංඛ්‍යාව
01/13ක.අ.කා.35
02/08බණ්ඩාරනායක ම.වි.27
02/15ශ්‍රී ඥානාවාස ම.වි.24
02/24හොරම්පැල්ල සිලවිමල ම.වි.26
අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන් විසින් විදුහල්පති/ICT ගුරු දැනුවත් කිරීම – 2022.01.13
ගුරු තත්ව කව – 2022
කොට්ඨාසයදිනයස්ථානයසහභාගී වූ ගුරු සංඛ්‍යාව
මිනුවන්ගොඩ01/19ක.අ.කා.25
මීරිගම01/20ඩී.එස්. සේනානායක ම.වි.18
දිවුලපිටිය01/26ශ්‍රී ඥානෝදය ම.ම.වි.31
ගුරු පුහුණු වැඩමුළුව – මීරිගම කොට්ඨාසය

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter