ගුරු ආයතන අංශය

නියෝජ්‍ය කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (පාලන)

කේ.එල්.ඒ.එස්. කඹුරුගමුව මයා (ශ්‍රී.ලං.අ.ප.සේ. I)

දුරකථන අංකය – 071 0443079 email ලිපිනය – admigen2017@gmail.com

පරිපාලන නිලධාරී
D.S.D.P.N. සෙනවිරත්න මිය

දැක්ම

ප්‍රතිභාන්විත යුග මෙහෙවරක් උදෙසා සඵලදායී සේවාවක් අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රය තුළ ඇති කිරීම.

මෙහෙවර

මිනුවන්ගොඩ අධ්‍යාපන කලාපයේ සියලුම පාසල් වල අධ්‍යාපන හා අධ්‍යයන කාර්යමණ්ඩල සේවාලාභීන්ගේ දෛනික සේවා අවශ්‍යතා මනාව ඉටු කරමින් අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ නවතාවයක් ඇති කිරීමට ඇපකැප වී ක්‍රියා කිරීම

සේවා බාගත කිරීම්

විදේශ නිවාඩු සඳහා අවශ්‍ය බාගත කිරීම්

විදුහල්පති ස්ථීර කිරීම සඳහා අවශ්‍ය බාගත කිරීම්

බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයට අන්තර්ග්‍රහණය සඳහා අවශ්‍ය භාගත කිරීම්

ගුරු සේවයෙන් විදුහල්පිත සේවයට මුදාහැරීම සඳහා අවශ්‍ය බාගත කිරීම්.

අධ්‍යන නිවාඩු සඳහා අවශ්‍ය බාගත කිරීම්.

කාර්ය මණ්ඩලය

 නිලධාරියාගේ නමතනතුරඉටුකරන සේවාවන් /සම්බන්ධීකරණ ක්ෂේත්‍රය  දුරකථන අංකයEmail ලිපිනය
ඒකක ප්‍රධාන 01පී.ඩබ්.එන්. පලිහවඩනකළමනාකරණ සේවා නිලධාරිපෞද්ගලික ලිපිගොනු අධීක්ෂණය0718181995nandikapalihawadana@gmail.com
ඒකක ප්‍රධාන 02ඒ.ඒ.පී. ගීතිකාකළමනාකරණ සේවා නිලධාරි-එම-0706472584geethikaadikari@gmail.com
1ඩී.එල්. සඳරේකා නයෝමිසංවර්ධන නිලධාරිපෞද්ගලික ලිපිගොනු රාජකාරි0706519868nayomisandareka@gmail.com
2යූ.ඒ.බී. ප්‍රභාෂිණීකළමනාකරණ සේවා නිලධාරි-එම-0715425631bhagyaprabhashini@gmail.com
3ඩබ්.ඒ.සී.එම්. ජයකොඩිකළමනාකරණ සේවා නිලධාරි-එම-0719095986chalinimalsha@gmail.com
4බී.ඒ.එම්.එන්. බමුණුසිංහකළමනාකරණ සේවා නිලධාරි-එම-0719704073monashanayani@gmail.com
5එම්.එම්.එස්. ඩයස්කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි-එම-0766496284dsurashmi1@gmail.com
6ඩී.වී.එම්. ධර්මදාසකළමනාකරණ සේවා නිලධාරි-එම-0713227432Vishmila.dvm@gmail.com
7අයි.ඒ.සී. ජයශ්‍රීනිකළමනාකරණ සේවා නිලධාරි-එම-0764142430jayasrinichandima@gmail.com
8පී.කේ.සී.එන්. දිල්රුක්ෂිසංවර්ධන නිලධාරි-එම-0776741862esandiruhansa@gmail.com
9ඩී.ඩබ්. දෙහිවත්තකළමනාකරණ සේවා නිලධාරි-එම-0771621379wathsaladehiwatta@gmail.com
10ඩී.එම්.අයි. ජයලත්කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි-එම-0716715208ires.jayalath@gmail.com
11එච්.එන්.ඩී. අබේවර්ධනකළමනාකරණ සේවා නිලධාරි-එම-07838256678nadeeabewardena@gmail.com
12ජී.ආර්.එස්. ප්‍රියංගිකාකළමනාකරණ සේවා නිලධාරි-එම-0778178365senanipriyangika@gmail.com
13ඊ.බී.එන්.එස්. එදිරිසිංහසංවර්ධන නිලධාරි-එම-0775606011nilushasarangi@gmail.com
14එච්.එච්.ඒ.ඩී.එන්. හෙට්ටිආරච්චිකළමනාකරණ සේවා නිලධාරි-එම-0773211390hettiarachchinirodha1991@gmail.com
15එම්.ජී.සී. පෙරේරාකළමනාකරණ සේවා නිලධාරිස්ථාන මාරු0770101163 mgcperera81@gmail.Com
16ඩබ්.පී.එස්. විජේසුන්දරපාසල් කාර්යය සහායකගුරු ආයතන අංශයේ කටයුතු වලට සහාය දීම0774591372sandaruwanwijesundara@gmail.Com
17ඩබ්.ජානකපාසල් කාර්යය සහායක-එම-0715857015wajirajanaka@gmail.Com

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter