ගුරු ආයතන අංශය

නියෝජ්‍ය කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (පාලන)

කේ.එල්.ඒ.එස්. කඹුරුගමුව මයා (ශ්‍රී.ලං.අ.ප.සේ. I)

දුරකථන අංකය – 071 0443079 email ලිපිනය – admigen2017@gmail.com

පරිපාලන නිලධාරී
D.S.D.P.N. සෙනවිරත්න මිය

කාර්යය මණ්ඩලය

1

2

3

පාසල් නාමාවලිය (කට්ටල අනුව)

Extracted-pages-from-පාසල්-නාමාවලිය-කට්ටල්-අනුව

Extracted-pages-from-පාසල්-නාමාවලිය-කට්ටල්-අනුව2

Extracted-pages-from-පාසල්-නාමාවලිය-කට්ටල්-අනුව3

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter