කාර්යාලයීය පිවිසුම

මිනුවන්ගොඩ අධ්‍යාපන කලාප කාර්යාලයීය වෙබ් අඩවියට ප්‍රවේශ වන ඔබ සාදරයෙන් පිලි ගනිමු ! මිනුවන්ගොඩ අධ්‍යාපන කලාප කාර්යාලය වෙත ප්‍රවේශවීමට ප්‍රථම අපගේ වෙබ් අඩවිය පරිශීලනය කිරීම මගින් ඔබගේ අවශ්‍යතාවන් සපුරා ගැනීමට වඩාත් පහසුවක් වනු ඇත.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter