අංශ ප්‍රධානීන්

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

ඒ.වජිර රණරාජ පෙරේරා මයා (ශ්‍රී ලං.අ.ප.සේ.1)

නියෝජ්‍ය කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (පාලන)

K.L.A.S. කඹුරුගමුව මයා (ශ්‍රී.ලං.අ.ප.සේ. I)

නියෝජ්‍ය කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (අධ්‍යාපන පරිපාලන)

W.A.P.K. වනිගසිංහ මයා (ශ්‍රී.ලං.අ.ප.සේ. II)

නියෝජ්‍ය කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (අධ්‍යාපන සංවර්ධන)

කේ.ඒ.එල්.ඩී.කරුණානායක මිය (ශ්‍රී ලං.අ.ප.සේ.1)

නියෝජ්‍ය කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

එම්.ටී.එස්.විජිතසේන මිය (ශ්‍රී.ලං.අ.ප.සේ. 1)

ගණකාධිකාරී

A.A.N.අමරසිංහ මිය (ශ්‍රී.ලං.ග.සේ.II)

කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (මිනුවන්ගොඩ)

N.A.V. සෝමසිරි මිය (ශ්‍රී.ලං.අ.ප.සේ. I)

කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (මීරිගම)

R.D.H. මෙන්ඩිස් මයා (ශ්‍රී.ලං.අ.ප.සේ. II)

කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ(දිවුලපිටිය)

S.M.R.P.සෙනරත් මිය (ශ්‍රී.ලං.අ.ප.සේ. II)

පරිපාලන නිලධාරී

D.S.D.P.N.සෙනෙවිරත්න මිය (කළමනාකරණ සේවය – අධි ශ්‍රේණි)

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter